شما اینجا هستید:
آزمايشگاه انتقال حرارت

سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد حسن سعيدي  تلفن:66165551


فعاليت هاي تحقيقاتي

  • ارائه دروس آزمايشگاهي انتقال حرارت

  • بررسی خواص ترموفیزیکی مبردها

  • بررسی ضریب انتقال حرارت سطوح ساختار یافته و پیشرفته

  • بررسی جوشش و چگالش

  • تحقیق بر روی افزايش انتقال حرارت در اثر پديده الكترو هيدروديناميك (EDH)

  • تحقیق بر روی كوپلينگ ميدان مغناطيسي و ميدان هيدروديناميكي (MHD)

  • بررسي انتقال حرارت سطوح و افت فشار در جريان تپنده

  • بررسي انتقال حرارت و افت فشار در موتور ورتكسي