سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد بهشاد شفيعي  تلفن:66165551

 

 فعالیت های تحقیقاتی   

- موتور و رتکسی
- چرخ جاذب رطوبت
- تکنیک دما پائین PTR


امکانات و توانمندی ها 


- فعالیت آموزشی و ارائه دروس آزمایشگاهی ترمودینامیک و موتور
- فعالیت های کاربردی و ارتباط با صنعت
- تست دینامومتری موتورهای احتراق داخلی
- تست الکتروفن ها
- آزمون ضریت هدایت حرارتی اجسام
- اندازه گیری ضریب انتقال حرارت
- انواع تست های حرارتی و برودتی