آزمایشگاه سیالات

 سرپرست آزمايشگاه: دكتر بيژن فرهانيه تلفن:66165557

 

 

زمينه فعاليت


- ارائه درس آزمايشگاهي و خدمات صنعتی
- مشاهده رفتار سیال تحت حاکميت قوانین اساسی مکانیک سیالات

 

امکانات و توانمندی ها


- تونل باد سرعت پایین

- کانال آب

- سیم داغ
- ابزارهای اندازه گیری سیالاتی پیشرفته

- تونل موج