نمایش محتوا

نمایش محتواسرپرست آزمايشگاه: دكتر علي مقداري تلفن:66165698


زمينه فعاليت

    

- ارائه آزمايشگاه رباتیک برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

- فعالیت های تحقیقاتی در زمينه رباتيك

- طراحی، تحلیل و ساخت ربات ها با اهداف گوناگون


امکانات و توانمندی ها 

 

- دو ربات بند بند 5 و 6 درجه آزادی

- سیستم های بینایی و دوربین های دیجیتال

- چند نمونه ربات شناسایی و امداد با مکانیزم های مختلف

- امکانات کارگاهی برای ساخت سیستم های رباتیکی