نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه:  دكتر آريا الستي  تلفن:66165586

 

زمينه فعاليت    

  • ارائه آزمایشگاه كنترل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تحقیق در زمینه سیستم های کنترل فازی و سیستم های کنترلی آشوبناك و سیستم های غیر خطی
  • انجام پروژه های علمی و صنعتی در زمینه طراحی سیستم های رباتیک و کنترل
  • انجـام پـروژه های صنعتی در زمینه شـناسایی پارامترهاي سيستم ها و کالیبراسیون و سلول های رباتیک صنعتی
 
 

امکانات و توانمندی ها 

  • (5) مجموعه تجهیزات برای آموزش مفاهیم کلی کنترل مانند کنترل PID پاسخ های فرکانسی، کنترل عملیات، کنترل جریان و دما
  • تجهيزات آزمايشگاهي براي آموزش كنترل صنعتي و آشنايي PLC
  • مجموعه آزمایشگاهی نمایش و کنترل آشوب
  • CNCمجموعه طراحی و کنترل از نوع هگزاگلاید
  • تجهیزات سیستم کنترل هیدرولیک و بیومکانیک 
  • سیستم زوج پروانه