نمایش محتوا

نمایش محتوا

 سرپرست آزمايشگاه: دكتر غلامرضا وثوقي تلفن:66165507

زمينه فعاليت

 

ـ کنترل عملگرهای پیزو الکتریک

ـ میکـرورباتیک و میکرو بایو میمتیک

ـ شـناورهای کنترل از راه دور زیر سطحی و روبو ماهی ها

ـ مـیکرو ادومتری

ـ ربات های خـاص منظوره

 

امکانات و توانمندی ها    

 

- امکانات آموزشی
- سیستم های اندازه گیری
* فشار و دبی
* رطوبت وPH
* دما
* سرعت و موقعیت
* کرنش و نیرو
- کـیت های رباتیکیKAI
- بـرد های آموزشی میکروکنترلرATmega128  
- سیسـتم هـای سرو درایوAC,DC