آزمايشگاه پردازش موازي

سرپرست آزمايشگاه: دكترمهردادتقي زاده منظري      تلفن:66165687

 

زمينه فعاليت    

  • شبیه سازی عددی جریان چند فاز در محیط های متخلخل با کاربرد در تحلیل و بررسی ستاریوهای برداشت از مخزن نفت و گاز و بهینه سازی آن
  • شبیه سازی عددی و تحلیل جریان سیالات غیر نیوتنی نظیر پلیمرها و هیدروکربن های سنگین
  • شبیه سازی عددی اندرکنش سیال و سازه با کمک روش های بدون شبکه
 

امکانات و توانمندی ها 

  • نشر و توسعه فناوری ساخت و استفاده از کلاسترها  
  • استفاده از روش های پردازش موازی در تحلیل مسائل مهندسی  
  • تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و آماده سازی آنها برای مدیریت یکی از حساس ترین ابزارهای تبادل و پردازش اطلاعات  
  • انجام پژوهش کاربردی در زمینه صنایع بالادستی نفت و گاز و بومی سازی فناوری شبیه سازی