نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر علي اصغر مظفري      تلفن:66165551

 
زمينه فعاليت    
  • انجام آزمايشات تجربي برروي موتورهاي بنزيني و ديزلي و بدست آوردن منحني هاي عملكردي آنها در شرايط مختلف كاري
  • اندازه گيري انتقال حرارت از گازهاي درون سيلندر به جداره اطراف و همچنين قدرت هاي انديكاتوري، ترمزي و اصطكاكي در شرايط مختلف كاري
  • اندازه گيري گازهاي آلوده كننده موجود در محصولات احتراقي موتورها و برررسي روش هاي كاهش آنها
 
امکانات و توانمندی ها 

 

  • انجام مطالعات تئوري و تجربي بر روي انواع موتورهاي احتراق داخلي و پيدا كردن نقاط بهينه عملكرد آنها از نظر قدرت، مصرف سوخت و آلودگي محيط زيست
  • مدلسازي احتراق در موتورها و مطالعات سرعت شعله توربولان در موتورهاي بنزيني و پاشش سوخت و نرخ سوختي در موتورهاي ديزلي
  • مطالعات انتقال حرارت موتورهاي احتراقي بصورت تئوري و تجربي
  • بررسي آلودگي محيط زيست و آلاينده هاي احتراقي در موتورها