نمایش محتوا

نمایش محتوا


سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد سعيد سيف تلفن:66166599

 

زمينه فعاليت      

 • طراحی شناورها و سازه های دریایی
 • تست مدل شناورها و سازه های دریایی  
 • تدوین دانش فنی در بخش های مختلف دریایی  
 • تدوین و ارائه آموزش های تخصصی  
 • توسعه نرم افزارهای شبیه سازی 
 • همکاری مشترک با مراکز دریایی بین المللی و عضویت درITTC
 

امکانات و توانمندی ها 

 • کانال کششTowing Tank 
 • تونل کاویتاسیون Cavitation Tunnel
 • موج سازWave Maker 
 • تجهیزات آزمایش هیدرواستاتیک
 • کارگاه ساخت مدل  
 • نرم افزار های شبیه سازی