نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد دورعلي   تلفن:66165553

 

زمينه هاي فعاليت

اين كارگاه يك محيط آزاد براي انديشيدن،‌ طرح و نمونه سازي سيستم ها و تجهيزات اتوماتيك مي باشد. در اين كارگاه تحقيقاتي دانشجويان با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري قادر خواهند بود طرح ها و ايده هاي خودرا با كمك نرم افزار هاي مهندسي به تصوير درآورده و عملكرد آنها را شبيه سازي نمايند. همچنين تجهيزات كارگاه امكان نمونه سازي سيستم ها و پياده سازي آنها در اشل كوچك را مي دهد. اغلب طرحهاي نمونه سازي شده در اين كارگاه به ساخت و تحويل به صنعت منجر شده اند.

 
 

امكانات 

   در اين كارگـاه علاوه بر تعدادي كامپيوتر با سرعت ها و ظرفيت هاي مختلف و نرم افزار هاي مهندسي، ابزارهاي برش و وسايل اوليه مونتاژ و ساخت جهت پياده سازي ايده ها و ساخت تجهيزات در اشل آزمايشگاهي وجود دارد.