نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر ميرعباس جلالي   تلفن:66165688

زمينه فعاليت  

  • پژوهش در زمينه هاي ديناميك چرخشي - انتقالي اجسام صلب و تغيير شكل پذير، حركت در رينـولدزهاي پايين شـامل حـركت ميكروارگانيـزم ها 
  • سلول هاي بيولوژيك و شناگرها
  • ناپايداري هاي هيدروديناميك و هيدرومغناطيس 
  • تداخل سنجي ليزري با هدف مطالعه برهم كنش هاي غيرخطي در محيط پيوسته
 
 

امکانات و توانمندی ها 

 
  • ليزر هليوم - نئون 10 ميلي واتي قابل استفاده براي تداخل سنجي    در انرژي هاي پايين 
  • وسايل اپتومكانيكي شامل ريل، گيره عدسي، پايه آينه، آينه هاي تخت تنظيم پذير و اسپليتر 
  • منبع تغذيه (2 نوع) 
  • بورد جمع آوري داده و ارسال فرمان به موتور هايDC و پلــه اي 
  • سيستم كامل كنترل جهت گيري اجسام صلب در سه بعد