آزمايشگاه توربو چارجر

سرپرست آزمايشگاه: دكتر علي حاجيلوي    تلفن66164662

 

زمينه فعاليت    

  • داده برداري كامل توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز با استفاده از سيستم رايانه اي  
  • تعيين مشخصات رفتاري توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز به صورت تجربي در شرايط مختلف كاري به همراه تحليل خطا 
  • انجام مدلسازي هاي توربين جريان شعاعي و كمپرسور گريز از مركز براي پيش بيني رفتار آنها و ارزيابي مدلسازي با نتايج تجربي
  • انجام مطالعات تجربي ميدان جريان در توربين و كمپرسور
 

امکانات و توانمندی ها

  • مطالعات تئوري و تجربي بر روي انواع توربوچارجرها (توربين گازي و كمپرسور)
  • بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در عملكرد توربوچارجرها
  • امكانات كامل مطالعات تجربي