نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد سعيد سعيدي    تلفن:66165558

 

زمينه فعاليت    

  • مدلسازي انتقال ذرات و تبادل گاز در دستگاه تنفسي انسان
  • مدلسازي دستگاه گردش خون با تاكيد بر كاربرد آن در بيماري تصلب شرائين 
  • مدلسازي گلبول قرمز و سلول هاي حياتي با استفاده از روش هاي چند مقياسي 
  • مدلسازي ماكرو و ميكرو بيوراكتور