نمایش محتوا

آزمایشگاه جریان دو فاز

سرپرست آزمايشگاه:   دكتر علي نوري    تلفن:66165547

زمينه فعاليت   

  • جریان دو فاز و مدل انتقال حرارت برای کاتدPEM فیول سل ها
  • بررسیWater Flooding در کانال های کاتد فیول سلPEM  
  • بهینه سازی جریان دو فاز در انژکتورهای چرخشی 
  • شبیه سازی جریان دو فاز با روش های VOFوLS.... 
  • فرآیند هیدرودینامیک انتقال حرارت و انتقال جرم در جوشش و میعان 
  • شناسایی پدیده های مختلف مخلوط جریان های مایع، بخار و گاز
 
 

امکانات و توانمندی ها

  • کد کامپیوتری برای حل جریان های دو فاز تحت الگو جریان های مختلف
  • دسـتگاه آزمایش برای برسی جریان دو فاز در میکرو کانال ها 
  • وسـایل اندازه گـیری (دوربین سرعت بالا، ترانسدیوسر فشـار، سیم داغ، اندازه گـیری دبی جریان، ترموکوپل و ...) 
  • دستگاه اندازه گـیری برای جریان های بسیار کم