اسلاید شو

موفقیت تیم رباتیک دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه اول و رتبه سوم