اسلاید شو

فارغ التحصیلی اولين دانشجوي دكتراي كشور در حوزه رباتيك اجتماعي