اسلاید شو

رونمايي از ربات آرش توسط وزير بهداشت در جشنواره سلامت ديجيتال