اسلاید شو

اسلاید سدرا 14،22 اردیبهشت 95 ، آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی، گرامیداشت هفته معلم