آزمایشگاه آموزشی رباتیک

 

اهم برنامه های این آزمایشگاه، آموزش مفاهیم پایه در حوزه رباتیک و همچنین بهره گیری از بسته های آموزشی رباتیک در ارتقای مهارت های عملی دانشجویان درس رباتیک در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. آشنایی عملی با ربات های بازوی 5 و 6 درجه آزادی، سیستم های هپتیک و واقعیت مجازی، ربات های انسان نما، ربات های پرنده، و ربات های سیار چرخ دار نمونه هایی از آموزش های ارائه شده توسط سرپرستان این آزمایشگاه می باشد.