جریان های دو فاز و انتقال حرارت

همکاران هسته:

دکتر علی نوری بروجردی، دکتر محمد بهشاد شفیعی، دکتر محمد حسن سعیدی

اهداف هسته

دو فاز 2

اهدافی که این هسته دنبال می کند بررسي جريان هايي است که با يک يا چند فصل مشترک از يکديگر جدا مي شوند. نمونه هايي از چنين جريان ها در سيستم هاي صنعتي و يا در پديده هاي طبيعي از جمله مخلوط هاي دو فاز مايع-گاز، مايع-جامد و يا گاز- جامد قابل مشاهده است...

ادامه