جریان های میکرو و نانو

همکاران هسته:

دكتر سيد علي موسوي- دكتر محمد حسن سعيدي- دکتر محمد سعید سعیدی- دکتر محمد بهشاد شفیعی

اهداف هسته

نانو02

زمینه میکرو و نانوسیال زمینه بسیار مهمی است که کاربردهای متعددی از جمله آزمايشگاه روي تراشه، استخراج نفت، صنایع تصفیه، مسائل انتقال حرارت، صنایع کاغذ سازی، روانکاری، پوشش سطح، علم مواد، علوم زیستی و غیره دارد...

ادامه