سیستم های نوین تبدیل انرژی

همکاران هسته:

دکتر محمد حسن سعیدی، دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی، دکتر علی اصغر مظفری، دکتر اکبر غفوریان

اهداف هسته

انر01

پاره ای از پروژه های دردست انجام و پروژه هائی که این هسته پژوهشی قصد انجام آن را دارد عبارتند از: - طراحی و تجاری سازی سیستم های جدید تهویه مطبوع و تبرید با بکارگیری فناوری های لوله حرارت، مبدل های با تغیییر فاز، فتو ولتائیک...

ادامه