اهداف هسته

اهداف این هسته در دو زمینه تئوری و تجربی به شرح زیر بیان می گردد

الف. زمینه تجربی: در این زمینه به روش کشت سلولی اهداف زیر پی گیری خواهد شد:

1- تغییر شکل سلول در اثر عوامل مکانیکی

2- نحوه تغییر شکل سلول در اثر عوامل شیمیایی

3- نحوه تغییر شکل سلول در اثر عوامل الکتریکی

 

ب. زمینه عددی و محاسباتی: در این زمینه مدلسازی در دو مقیاس ماکرو و مقیاس میکرو انجام خواهد شد

مقیاس ماکرو:

-         شبیه سازی سیستم قلبی عروقی

-         شبیه سازی مجزای اجزای اصلی سیستم قلبی عروقی شامل ریه، قلب، کلیه، کبد  با هدف انتقال دارو

مقیاس میکرو:

-         شبیه سازی عددی کل سلول

-         شبیه سازی عددی نحوه چسبیدن سلول به بافت زیر آن و نحوه حرکتش

-         شبیه سازی انتقال مواد به داخل و بیرون سلول

-         شبیه سازی انتقال مواد به داخل هسته سلول و بیرون از آن

-         تحلیل انتقال نیروی مکانیکی به داخل سلول