موتور، سوخت و احتراق، آلايندگي

همکاران هسته:

دكتر وحيد حسيني، دكتر علي حاجيلوي، دکتر علی اصغر مظفری

اهداف هسته

موتور01

قطب علمی تبدیل انرژی پیشنهاد انجام پروژه های تحقیقاتی - کاربردی زیر را در خصوص بهینه سازی موتورهای احتراق داخلی ملی ارائه می نماید...

ادامه