اهداف هسته

قطب علمی تبدیل انرژی پیشنهاد انجام پروژه های تحقیقاتی - کاربردی زیر را در خصوص بهینه سازی موتورهای احتراق داخلی ملی ارائه می نماید.

 

محور پژوهشي موتورها

سيستمهاي تبديل انرژي در زندگي ماشيني امروزي نقش بسزايي دارد و اهميت آنها روزافزون است. از اينرو شناسائي انواع سيستم هاي تبديل انرژي، سعي در بهبود شرايط عملكرد آنها و توليد دانش بومي آنها از اولويتهاي قطب علمي تبديل انرژي است. در اين راستا، موضوعات زير مورد توجه و پيگيري قرار گرفته و در سالهاي آتي نيز تداوم، تعميق و گسترش خواهد يافت. در اين گزارش عناوين برنامههاي پژوهشي قطب علمي تبديل انرژي در زمينه موتورها منعكس ميشود.

 موتورهاي احتراق داخلي (سيلندر- پيستوني)

- مطالعات سوختهاي جايگزين مانند CNG، LNG، سوختهاي گياهي و . . .

-كاهش آلايندگي با بهبود احتراق از طريق اصلاح هندسه موتور و سيستمهاي عرضه سوخت و استفاده از سيستمهاي جانبي نظير كاتاليستها.

- بررسي موتورهاي دوگانهسوز (گاز بنزين و . . .)

- مطالعات عملكرد موتورهاي شارژ چينهاي، HCCI، بررسي چالشهاي موجود و بهبود آنها.

           - مطالعات مربوط به توربوچارجینگ موتورهای احتراق داخلی بمنظور افزایش توان ویژه، کاهش          اندازه ومصرف سوخت ویژه و نیز الایندگی موتور.

      - تکنولوژی های نوین موتورهای احتراق داخلی

             - تغییرات هندسی محفظه احتراق

- بهینه سازی راهگاه ورودی

در این رابطه آزمایشگاههای نسبتا" مجهز توربوچارجر و توربوچارجینگ در این دانشگاه تاسیس و راه اندازی شده است و تاکنون در پیشبرد تحقیقات و امور ارتباط با صنعت بسیار موثر واقع شده است.

موتورهاي توربيني

            موتورهای توربینی مورد استفاده در صنایع هوائی، نیروگاهی، نفت و گازو ... در این مجموعه می گنجد.    

         تحقیقات در این بخش شامل فعالیتهای گسترده ای است که اهم انها عبارتند از:

- تهيه برنامههاي مدلسازي موتورهاي توربيني و پيش بيني مشخصات رفتاري آنها بصورت صفر، يك، شبه سه بعدي و سه بعدي

- مطالعات تجربي در شناسايي انواع موتورهاي توربيني جهت ايجاد مباني پايهاي قوي براي ارزيابي نتايج مدلسازيها و نيز ورود به مراحل پيشرفته پژوهشي و فناوري در اين زمينه.

- ورود به مرحله بهينهسازي موتورهاي توربيني موجود با هدف بهبود و ارتقاء عملكرد آنها.

- ورود به مرحله طراحي و ساخت موتورهاي توربيني در ايران بمنظور پر كردن خلاء موجود و شكستن تحريم سنگين ايران در اين عرصه توسط دارندگان دانش و فناوري اين نوع موتورها.

برای این منظور آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز توربین گازی در دانشگاه صنعتی شریف با حمایت صنعت، طراحی، اجرا، تجهیز و راه اندازی شده است. در این آزمایشگاه ضمن انجام تحقیقات تجربی پیچیده، اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و توسعه مدلسازی های اجزا و مجموعه توربین گازی نیز صورت می گیرد.