تهران خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف  دانشکده مهندسی مکانیک قطب علمی تبدیل انرژی

کد پستی: 9567-1155

تلفن: 66165680-66165689

فکس: 66165680

آدری الکترونیکی: ceec@mech.sharif.edu