شرایط مهمانی در سایر دانشگاهها

طبق مصوبه کمیته آموزش  مورخ 87/3/29 در مورد مهمان شدن دانشجويان اين دانشكده در ساير دانشگاهها :

 -  مهمان شدن دانشجو در سایر دانشگاههای دولتی بطور معمول فقط در دروس عمومی مجاز است.

-  در موارد خاصي مثل عدم ارائه درس در ترم آخر تحصيل و يا تداخل زماني دروس و باتشخيص كميته منتخب كميته آموزش مهمان شدن دانشجو در دروس غیر عمومی پذيرفته مي شود.

-  نمره دريافت شده براي دانشجوي مهمان اگر بالاي 12 باشد به صورت CR  واگر زير 12 باشد به صورت NC (غیر قابل قبول) وارد كارنامه مي شود.