آئين نامه اخذ واحد توسط دانشجویان دو رشته ای

 اگر مهندسی مکانيک رشته اول دانشجو باشد : 

-دانشجو باید همه واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی از رشته مکانیک را طبق فرم تطبیق واحد رشته مکانیک اخذ نموده و بگذراند. (اخذ دروس مشترک یا مشایه از رشته دوم مجاز نیست)

 
 اگر مهندسی مکانیک رشته دوم دانشجو باشد :

 

-دانشجو باید فرم تطبیق دانشجویان دو رشته ای را (که در قسمت فرم ها قابل دسترسی است) رعایت کند.

-اگر دانشجو در رشته دیگر خود کارآموزی می گذراند اخذ یک کارآموزی از دانشکده مکانیک کافی است

-در مورد درس پروژه باید موضوع پروژه ميان رشته ای و حداقل با همکاری يکی از اساتيد دانشکده مکانيک باشد.

-اخذ درس اختیاری خارج از جدول دروس اختیاری درج شده در فرم تطبیق هر رشته مجاز نمی باشد