مراحل تحصیلی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک

 مراحل تحصیلی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک  

 

 

 - پیش از شروع انتخاب واحد: دریافت فرم مشاوره با استاد راهنما و مراجعه به مدیر گروه مربوطه (لازم به ذکر است که در نیمسالهای بعد برای مشاوره باید به استاد راهنما مراجعه شود)

- صدور مجوز انتخاب واحد توسط مدیر گروه

- تکمیل فرم تعیین موضوع و استاد راهنمای پروژه (فرم MSA) و تحویل آن به مدیر گروه مربوطه برای بررسی و تایید موضوع  و تخصیص استاد راهنمای تایید شده به دانشجو توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده تا قبل از شروع نیمسال دوم

 

- تدوین پیشنهاد پایان نامه توسط دانشجو، اجرای فرآیند داوری و اعلام نتایج داوری پیشنهاد پایان نامه توسط گروه مربوطه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

  

- پس از تصویب پایان نامه، دانشجو باید در سامانه آموزش برای اخذ واحد پایان نامه، تعریف پایان نامه را وارد کند که روند آن در لینک زیر میباشد.

پروسه تعریف پایان نامه در سامانه آموزش

- واحد پایان نامه در سامانه آموزش متغیر میباشد و برای اخذ آن دانشجو میتواند 3 یا 6 واحد را انتخاب نماید. پس  از این ترم دانشجو باید بطور متوالی پایان نامه را ثبت نام نماید.

 

 

 

 

 

- دانشجو اگر ترم قبل پایان نامه را 3 واحدی اخذ کرده این ترم هم باید 3 واحد بگیرد. اگر 6 واحد گرفته باید صفر واحدی اخذ نماید.

- انجام مراحل دفاع از پایان نامه

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه (دانشجو بایستی پس از تکمیل این فرم و دریافت امضا از اساتید، داوران و مدیر گروه، دو هفته قبل از دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت هماهنگی روز دفاع و رزرو اتاق مراجعه نماید.)

درخواست مجوز دفاع (استاد راهنما بایستی از طریق سامانه آموزش مجوز دفاع را ارسال نماید.)

دعوتنامه ممتحنین

فرم ارزشیابی پایان نامه (دانشجو بایستی این فرم را به تعداد اعضا کمیته پرینت و تکمیل نماید و در صورت داشتن مقاله و یا مستندات کار آزمایشگاهی همراه فرم مذکور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.)

فرم تبدیل حرف J (دانشجو تا 2 ماه پس از دفاع از پایان نامه فرصت دارد که سی دی پایان نامه را همراه فرم J به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهد. برای تهیه فرم J، استاد راهنما نمره نهایی دفاع را در سامانه آموزش قسمت ثبت نمره پایان نامه، وارد کرده سپس دو نسخه پرینت گرفته و برای تحصیلات تکمیلی ارسال می نماید.)

فرم احراز (تسویه حساب)