عناوین امتحان جامع طراحی کاربردی


عناوین زمینه های امتجان جامع گرایش طراحی کاربردی: سه عنوان از عناوین ذیل را بر اساس موضوع تخصصی پایان نامه خود انتخاب و از طریق استاد راهنما به گروه پیشنهاد نمایند (امکان انتخاب عناوین فرآیندهای ساخت و بیومکانیک بطور همزمان وجود ندارد):

- مکانیک جامدات

- مکانیک مواد

- روشهای عددی

- ارتعاشات

- دینامیک

- کنترل

- فرآیندهای ساخت

- بیومکانیک