معاون دانشجویی

اطلاعات تماس:

سعید خدایگان ، دکتری (دانشیار)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165518-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک :khodaygan@sharif.ir

آدرس وب سایت: http://sharif.ir/~khodaygan