چکیده آئین نامه ها

- چکیده آئین نامه گروه طراحی کاربردی

- چکیده آئین نامه گروه تبدیل انرژی

- چکیده آئین نامه گروه مهندسی دریا

عناوین امتحان جامع

- گرایش طراحی کاربردی

- گرایش تبدیل انرژی

- گرایش مهندسی دریا