مقررات و آئین نامه ها:

- مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره دکتری

 

 

چکیده آئین نامه ها

- چکیده آئین نامه گروه طراحی کاربردی

- چکیده آئین نامه گروه مهندسی دریا

 - چکیده آئین نامه گروه تبدیل انرژی