مقررات و آئین نامه ها:

- مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره دکتری

 

 

چکیده آئین نامه ها

- چکیده آئین نامه گروه طراحی کاربردی

- چکیده آئین نامه گروه مهندسی دریا

 - چکیده آئین نامه گروه تبدیل انرژی

عناوین امتحان جامع

- گرایش طراحی کاربردی

- گرایش تبدیل انرژی

- گرایش مهندسی دریا