برنامه تحصیلی مهندسی مکانیک
 
برای دیدن سرفصل دروس لطفا بر روی نام یا شماره درس کلیک کنید.
نیمسال اول
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
22015 ریاضی عمومی 1 4 پایه  -
 24011  فیزیک 1  3  پایه  ه : 22015
 24001  آزمایشگاه فیزیک 1  1  پایه  ه : 24011
 31101  انگلیسی همگانی  3  عمومی  -
 30001  تربیت بدنی 1  1  عمومی  -
 33011  کارگاه ماشین ابزار  1  کارگاه  -
 35311  نقشه کشی صنعتی 1  2  اصلی  -
 37445 اندیشه اسلامی 1  2  عمومی -  
نیمسال دوم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22016  ریاضی عمومی 2  4  پایه  پ:22015
 24012 فیزیک 2  3  پایه  پ:24011 /ه:22016
 24002  1  پایه  ه:24011
 23011  شیمی عمومی  3  پایه  -
 28261  استاتیک  3  اصلی  پ:24011و22015
 35511  نقشه کشی صنعتی 2  2  اصلی  پ:35511
 37620  تاریخ تحلیلی صدر اسلام  2  عمومی  -
نیمسال سوم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22034  معادلات دیفرانسیل  3  پایه  ه:22016
 28861  علم مواد  3  اصلی  پ:23011
 28262  مقاومت مصالح 1  3  اصلی  پ:28261
 28567  دینامیک  4  اصلی  پ:28261/ه:22034
 40153  مبانی برنامه نویسی (c)  3  پایه  -
 37446  اندیشه اسلامی 2  2  عمومی  پ:37445
 30002  تربیت بدنی 2  1  عمومی  پ:30001
نیمسال چهارم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22035  ریاضی مهندسی  3  اصلی  پ:22034و22016
 28637  محاسبات عددی  2  پایه  پ:40153و 22034
 28161 ترمودینامیک 1  3  اصلی  پ:22034و24012
 28263  مقاومت مصالح 2  2  اصلی  پ:28262
 28461  مکانیک سیالات 1  3  اصلی  پ:22034
28651  طراحی اجزا ماشین 1  3  اصلی  پ:28861و 35311 / ه:28263
37489 تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی  
نیمسال پنجم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 28162 ترمودینامیک 2  3  اصلی  پ:28161
 28462  مکانیک سیالات 2  3 اصلی   پ:28461/ه :22035
 25091  مبانی مهندسی برق 1  3  اصلی  پ:24012و22016
28568  ارتعاشات  3  اصلی  پ:28567و22034
 28654  طراحی اجزا ماشین 2  3  اصلی  پ:28651و35511
 28701  آزمایشگاه مقاومت مصالح  1  اصلی  پ:28263و28651
 37991  ادبیات فارسی  3  عمومی  --
 37510  تنظیم خانواده وجمعیت  0  عمومی  -
نیمسال ششم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 28113  انتقال حرارت 1  3  اصلی  پ:28162/ه:28462
 28416  کنترل اتوماتیک 3 اصلی  پ:28568
28512 دینامیک ماشین 3 اصلی پ: 28567
 28702  آزمایشگاه ترمودینامیک 1  اصلی  پ:28162
 28703  آزمایشگاه سیالات 1  اصلی  پ:28462
 25093  مبانی مهندسی برق 2 3  اصلی  پ:25091
 -  درس اختیاری 3  عمومی  -
نیمسال هفتم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 33013  کارگاه اتومکانیک 1 کارگاه -
 28121  انتقال حرارت 2  3  اصلی پ:28113
28708 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1 اصلی  پ:28568و 28512
 25007 آزمایشگاه مبانی برق  1 اصلی پ:25093
 28569  اندازه گیری وسیستمهای کنترل 2  اصلی پ:28161و28262و28461/ ه:28568
 28900 پروژه تخصصی  3  پروژه حداقل 100 واحد درسی 
 37123  اخلاق اسلامی 2  عمومی -
 -  درس اختیاری  3  اختیاری -
نیمسال هشتم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 37626 انقلاب اسلامی  2  عمومی  
 - درس اختیاری   3  اختیاری  
 -  درس اختیاری  3  اختیاری  
 -  درس اختیاری  3  اختیاری  
 - درس اختیاری  3-2  اختیاری  
 - درس اختیاری  2-1  اختیاری  
 
 

 

سال تحصیلی جاری:

 

 

مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 98 و مابعد)

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (صرفا دانشجویان ورودی 98- پردیس تهران)

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 96 و 97)

 ********************************

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 90 و ماقبل)

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 91 تا 95)

 

 

 

لیست دروس به تفکیک

دروس عمومی

دروس پایه

دروس اصلی (تخصصی اجباری)

دروس تخصصی اختیاری