برنامه تحصیلی مهندسی مکانیک
 
برای دیدن سرفصل دروس لطفا بر روی نام یا شماره درس کلیک کنید.
نیمسال اول
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
22015 ریاضی عمومی 1 4 پایه  -
 24011  فیزیک 1  3  پایه  ه : 22015
 24001  آزمایشگاه فیزیک 1  1  پایه  ه : 24011
 31123  زبان خارجی  3  عمومی  -
 30003  تربیت بدنی  1  عمومی  -
 33011  کارگاه ماشین ابزار  1  کارگاه ه: 35528
 35528  نقشه کشی مهندسی مکانیک  3  اصلی  -
 37445 اندیشه اسلامی 1  2  عمومی -  
نیمسال دوم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22016  ریاضی عمومی 2  4  پایه  پ:22015
 24012 فیزیک 2  3  پایه  پ:24011 /ه:22016
 24002  1  پایه  ه:24011
 23011  شیمی عمومی  3  پایه  -
 28261  استاتیک  3  اصلی  پ:24011و22015 ه:28139
28139 آشنایی با مهندسی مکانیک  2  اصلی -
33012 کارگاه جوشکاری 1 اصلی -
 37620  تاریخ تحلیلی صدر اسلام  2  عمومی  -
نیمسال سوم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22034  معادلات دیفرانسیل  3  پایه  ه:22016
 28861  علم مواد  3  اصلی  پ:23011 و28139
 28262  مقاومت مصالح 1  3  اصلی  پ:28261 و28139
 28567  دینامیک  4  اصلی  پ:28261 و 28139 /ه:22034
 40153  مبانی برنامه نویسی (c)  3  پایه  -
 31119 ادبیات فارسی  3  عمومی -
 30004  ورزش1  1  عمومی  پ:30003
نیمسال چهارم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 22035  ریاضی مهندسی  3  اصلی  پ:22034و22016
 28637  محاسبات عددی  2  پایه  پ:40153و 22034
 28161 ترمودینامیک 1  3  اصلی  پ:22034و 24012 و28139
 28263  مقاومت مصالح 2  2  اصلی  پ:28262 / ه:28701
28701  آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 اصلی ه: 28263
 28461  مکانیک سیالات 1  3  اصلی  پ:22034 و 28139
28651  طراحی اجزا ماشین 1  3  اصلی  پ:28861و 35528 / ه:28263
37489 تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی  
نیمسال پنجم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 28162 ترمودینامیک 2  3  اصلی  پ:28161 و ه: 28702
28702  آزمایشگاه ترمودینامیک 1 اصلی  ه: 28162
 28462  مکانیک سیالات 2  3 اصلی   پ:28461 و 28139/ ه: 22035 و28703
 28703  آزمایشگاه سیالات 1 اصلی  ه: 28462
 25091  مبانی مهندسی برق 1  3  اصلی  پ:24012و22016
28568  ارتعاشات  3  اصلی  پ:28567و22034
 28654  طراحی اجزا ماشین 2  3  اصلی  پ:28651
 37510  تنظیم خانواده وجمعیت  0  عمومی  -
نیمسال ششم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 28113  انتقال حرارت 1  3  اصلی  پ:28161/ه:28462
 28416  کنترل اتوماتیک 3 اصلی  پ:28568
28512 دینامیک ماشین 3

تخصصی الزامی سبد

طراحی و ساخت /کنترل و رباتیک

پ: 28567
 25093
  مبانی مهندسی برق 2 1  اصلی  پ:25091
28569  اندازه گیری وسیستمهای کنترل 2  اصلی پ:28161و28262و28461/ ه:28568
28615 آز اندازه گیری و سیستم های کنترل 1 اصلی ه: 28569
37446  اندیشه اسلامی 2 1 عمومی پ: 37445
 -  درس اختیاری 3  عمومی  -
نیمسال هفتم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 33013  کارگاه اتومکانیک 1 کارگاه -
 28121  انتقال حرارت 2  3

تخصصی الزامی سبد

حرارت و سیالات

پ:28113
28708 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1 اصلی  پ:28568
5007 آزمایشگاه مبانی برق  1 اصلی پ:25093
 28709/28704 آز انتقال / آز کنترل 2 تخصصی الزامی  
 28900 پروژه تخصصی  3  پروژه حداقل 100 واحد درسی 
 37123  اخلاق اسلامی 2  عمومی -
 -  درس اختیاری  3  اختیاری -
نیمسال هشتم
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
 37626 انقلاب اسلامی  2  عمومی  
 - درس اختیاری   3  اختیاری  
 -  درس اختیاری  3  اختیاری  
 -  درس اختیاری  3  اختیاری  
 - درس اختیاری  3-2  اختیاری  
 
 
 
 
 
 

 

مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 98 و مابعد)**

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (صرفا دانشجویان ورودی 98- پردیس تهران)

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 96 و 97)

 ********************************

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 90 و ماقبل)

برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی 91 تا 95)

 

مهندسی دریا در مقطع کارشناسی

 برنامه آموزشی مهندسی دریا

 

لیست دروس به تفکیک

دروس عمومی

دروس پایه

دروس اصلی (تخصصی اجباری)

دروس تخصصی اختیاری