فرمهای کارشناسی
  • فرم های کارآموزی

                 فرم ثبت نام کارآموزی --------- ( دستورالعمل ثبت نام )

                 فرم ارزیابی کارآموزی

                 فرم نمره کارآموزی (یک نسخه تهیه شود)

  • فرمهای فارغ اتحصیلی:

               فرم احراز شرایط فارغ التحصیلی

               فرم تطبیق واحد- مهندسی مکانیک  (دانشجویان ورودی 98 و مابعد)

              فرم تطبیق واحد- مهندسی مکانیک (صرفا دانشجویان پردیس ورودی 98)

              فرم تطبیق واحد- مهندسی مکانیک ( دانشجویان 96 و 97)

               فرم تطبیق واحد-مهندسی مکانیک (مخصوص دانشجویان 90 و ماقبل)

      فرم تطبیق واحد- مهندسی مکانیک (مخصوص دانشجویان 91 و مابعد)

      فرم تطبیق واحد-مهندسی دریا ( مخصوص دانشجویان 93 و 94)

      فرم تطبیق واحد-مهندسی دریا (مخصوص دانشجویان 95 و ما بعد)

  

 

  • فرم تطبیق دانشجویان دو رشته ای: ( به آیین نامه مربوطه توجه شود)

                 فرم تطبیق برق - مکانیک

                 فرم تطبیق هوافضا - مکانیک

                 فرم تطبیق مهندسی شیمی - مکانیک

                 فرم تطبیق مهندسی نفت - مکانیک

                 فرم تطبیق عمران - مکانیک

                 فرم تطبیق فیزیک - مکانیک

                 فرم تطبیق علوم کامپیوتر- مکانیک


فرمهای کارشناسی (ادامه)
  •  فرم های دوره فرعی مهندسی مکانیک

                فرم درخواست پذیرش در دوره فرعی

                فرم احراز شرایط فارغ التحصیلی در دوره فرعی

                فرم تطبیق واحدهای دوره فرعی مهندسی مکانیک 

  • درخواست تغییر رشته

            فرم الف (مرحله اول)

    فرم ب  (مرحله دوم) 

  •  فرم های پروژه :

            فرم تعریف پروژه 

            درخواست مجوز دفاع   -      فرمت خلاصه دو صفحه ای پایان نامه  

            نمونه درخواست تمدید پروژه ساخت

            فرم ثبت نام صفر واحدی (مخصوص دانشجویانی که در زمان مقرر، ثبت نام صفرواحدی-تمدید پروژه- را انجام نداده اند)