آئین نامه درس پروژه کارشناسی :

1- مقررات ثبت نام و اخذ درس پروژه:
تهیه و تحویل فرمها:
دانشجو پیش از اخذ درس پروژه به شماره 28900 (ثبت نام اینترنتی در سیستم آموزش دانشگاه) باید با هماهنگی با استاد پروژه، جهت تهیه فرمهای پروژه به وب سایت (پرتال) مربوطه مراجعه و اطلاعات لازم را وارد نماید سپس نسخه چاپی فرمها را تهیه و پس از اخذ امضای استاد پروژه جهت انجام مراحل داوری به دفتر گروهها تحویل دهد. آخرین مهلت تحویل فرمها به دفتر گروه یک روز قبل از شروع ثبت نام می باشد. عدم تحویل فرم ها در موعد مقرر شامل جریمه (کسر 0.5 نمره از نمره نهایی دانشجو) خواهد بود.

ثبت نام:
- دانشجو در زمان ثبت نام (طبق تقویم آموزشی) باید درس پروژه به شماره 28900 را اخذ نماید.
- ثبت نام در درس پروژه حداكثر در دو نيمسال متوالي انجام مي‌شود. اولين نيمسال بصورت سه واحدي و نيمسال دوم بصورت صفر واحدي بعنوان تمديد ثبت نام.
تبصره1 : ثبت نام سه واحدي درس پروژه فقط در نيمسالهاي اول و دوم (مهر و بهمن) مجاز مي باشد.
تبصره2: در صورتيكه پروژه دانشجو منجر به ساخت باشد دانشجو مي‌تواند با ارائه فرم درخواست تمديد پروژه ساخت براي دومين بار پروژه خود را (بصورت صفر واحدي) تمديد كند.

2- مقررات دفاع:
- دفاع از پروژه هاي كارشناسي در دانشكده مكانيك سه نوبت در سال به شرح زیر برگزار مي‌شود.
نیمه اول دي ماه ، دهه آخر تیر ماه،  نیمه اول شهريور ماه
- دانشجو بايد در پايان اولين نيمسال ثبت‌نام در درس پروژه آماده دفاع باشد.
تبصره: در صورت عدم آمادگي براي دفاع، دانشجو بايد با ارائه گزارش پيشرفت كار حداكثر يك ماه قبل از تاريخ دفاع، تمايل به تمديد پروژه خود را به آموزش اعلام نموده و در نيمسال بعد بصورت صفر ‌واحدي اين درس را اخذ و در پايان نيمسال مذكور از پروژه خود دفاع نمايد.
لازم به ذکر است که گزارش پیشرفت کار، توسط استاد پروژه بررسی می شود و نمره اختصاص داده شده به این گزارش در نمره نهایی دانشجو مؤثر خواهد بود.
- مدت زمان ارائه براي هر پروژه يك نفره با در نظر گرفتن 5 دقيقه سؤال و جواب، 20 دقيقه مي‌باشد و براي پروژه‌هاي دو نفره 10 دقيقه به زمان مذكور اضافه مي‌شود.
- پایان نامه نهایی دانشجو باید یک هفته پیش از دفاع توسط استاد پروژه به آموزش دانشکده تحویل داده شود. عدم تحویل نسخه نهایی پایان نامه تا تاریخ مذکور شامل جریمه (کسر 0.5 نمره از نمره نهایی دانشجو) خواهد بود.
- دانشجو موظف است حداكثر تا يك هفته پيش از دفاع، خلاصه دو‌صفحه‌اي پايان‌نامه خود را تهيه و پس از تأييد استاد پروژه، به ممتحنین و آموزش دانشكده تحويل دهد.
- عدم حضور دانشجو در جلسه دفاع به منزله غيبت در امتحان بوده و نمره صفر براي دانشجو منظور خواهد شد.
- چنانچه نمره پروژه زير حد نصاب باشد، دانشجو موظف است مجدداً در پروژه بصورت سه واحدي ثبت¬نام كرده و حداكثر ظرف مدت يك نيمسال آن را به اتمام برساند.
- 12 نمره از كل نمره پروژه در اختيار استاد پروژه و 8 نمره با متوسط¬گيري در اختيار هيات ممتحنين خواهد بود.
- در صورت ثبت‌نام صفر واحدي براي پروژه در يك نيمسال تحصيلي، آن نيمسال از نظر آموزش رايگان بصورت يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب شده جزء مدت تعهد وي به شمار مي‌رود) حتي اگر در درس ديگري هم ثبت‌نام نداشته باشد) و وي دانش‌آموخته پايان نيمسال تحصيلي با ثبت‌نام صفر واحدي شناخته مي‌شود.

3- مقررات ارسال نمره:
- مهلت ارائه نمره براي درس پروژه در پايان آخرين نيمسال ثبت‌نام در اين درس مي‌باشد.
- درصورت عدم انجام دفاع در پايان آخرين نيمسال ثبت‌نام، پروژه دانشجو شامل شرايط تأخير در ارسال نمره خواهد بود كه درج نمره به صورت زير مي‌باشد :
  • در صورت تأخير كمتر از يك نيمسال تحصيلي، اگر نمره اخذ شده بالاتر از معدل دانشجو باشد، نمره بصورت P در كارنامه ثبت مي‌شود.
  • در صورت تأخير بيش از يك نيمسال تحصيلي، در ثبت‌نام اوليه نمره حرفی F وارد شده و نمره درس پروژه در نيمسال تحصيلي بعد از آن بصورت حرفی P وارد مي‌شود.