اطلاعیه ها:

برنامه دفاع دی ماه 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در نیمسال دوم 1401-1400


مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی- نیمسال دوم 1401-1400


اطلاعیه پروژه کارشناسی- اعلام آمادگی برای دفاع دی ماه


تایید پروژه های کارشناسی در نیمسال اول 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- نیمسال اول 1400


اطلاعیه مهم- مقررات ثبت نام و انتخاب واحد- دانشکده مهندسی مکانیک


اطلاعیه- امکان تطبیق درس از جدول عمومی بین رشته ای به عنوان سایر دانشکده ها


تعریف پروژه کارشناسی- نیمسال اول 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- تابستان 1400


اطلاعیه مهم- تطبیق دانشجویان مهندسی دریا


توصیه به دانشجویان ورودی 96 و 97


اطلاعیه- شرایط تطبیق دروس مرکز زبان به عنوان درس اختیاری


اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا برای دانشجویان مهندسی مکانیک


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف