اطلاعیه ها:

اطلاعیه و برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی - بهمن 99


اطلاعیه مهم- تطبیق دانشجویان مهندسی دریا


توصیه به دانشجویان ورودی 96 و 97


اطلاعیه تمدید دفاع پروژه کارشناسی به دی ماه 99


اطلاعیه- شرایط تطبیق دروس مرکز زبان به عنوان درس اختیاری


اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا برای دانشجویان مهندسی مکانیک


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف