اطلاعیه ها:

ثبت نام درس پروژه در پرتال پروژه ها- تعریف پروژه و تهیه فرم های مربوطه


برنامه دفاع از پروژه های کارشناسی-دی ماه 98


اطلاعیه- شرایط تطبیق دروس مرکز زبان به عنوان درس اختیاری


اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا برای دانشجویان مهندسی مکانیک


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف