اطلاعیه ها:

تایید پروژه های کارشناسی در نیمسال اول 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- نیمسال اول 1400


اطلاعیه مهم- مقررات ثبت نام و انتخاب واحد- دانشکده مهندسی مکانیک


اطلاعیه- امکان تطبیق درس از جدول عمومی بین رشته ای به عنوان سایر دانشکده ها


برنامه دفاع پروژه های کارشناسی- شهریور 1400


تعریف پروژه کارشناسی- نیمسال اول 1400


برنامه امتحانات دروس دانشکده مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 99


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- تابستان 1400


اطلاعیه پروژه کارشناسی- دفاع تیر/ تمدید شهریور


اطلاعیه مهم- تطبیق دانشجویان مهندسی دریا


توصیه به دانشجویان ورودی 96 و 97


اطلاعیه تمدید دفاع پروژه کارشناسی به دی ماه 99


اطلاعیه- شرایط تطبیق دروس مرکز زبان به عنوان درس اختیاری


اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا برای دانشجویان مهندسی مکانیک


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف