اطلاعیه ها:

اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا


برنامه دفاع از پروژه های کارشناسی-شهریور 98


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف