اطلاعیه ها:

اطلاعیه و برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی - دی ماه 99


اطلاعیه مهم- تطبیق دانشجویان مهندسی دریا


توصیه به دانشجویان ورودی 96


دستورالعمل ثبت نام پروژه کارشناسی- نیمسال اول 99


امادگی برای دفاع شهریور 99


اطلاعیه تمدید دفاع پروژه کارشناسی به دی ماه 99


ثبت نام درس پروژه در پرتال پروژه ها- تعریف پروژه و تهیه فرم های مربوطه


اطلاعیه- شرایط تطبیق دروس مرکز زبان به عنوان درس اختیاری


اطلاعیه- تطبیق دروس اختیاری مهندسی دریا برای دانشجویان مهندسی مکانیک


اطلاعیه- عدم تطبیق دروس مرکز فلسفه و علم


مهلت درخواست CR دروس


آدرس پست الکترونیک شریف