لیست دروس پایه:

 

شماره درس نام درس واحد
22015 رياضی عمومی 1 4
24011 فيزيک پايه 1 3
24001 آز- فيزيک پايه 1 1
22016 رياضی عمومی 2 4
24012 فيزيک پايه 2 3
24002 آز- فيزيک پايه 2 1
23011 شيمی مهندسی 3
22034 معادلات ديفرانسيل 3
40153 برنامه سازی کامپيوتر 3
28637 محاسبات عددی 2
جمع 27