ـ قطب علمي طراحي، رباتيك و اتوماسيون


 ـ
قطب علمي تبديل انرژي


 ـ
قطب علمي هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی