تماس با ما:


 

آدرس پستی:
تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک
صندوق پستی: 9567-11155
تلفن: 66005716 (21) 98+  و  2-66165501 (21) 98+
فکس : 66000021 (21) 98+
آدرس الکترونیکی : web (at) mech.sharif.ir