حضور همکاران عزیزمان آقایان دکتر اکبری و دکتر نقدآبادی در گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه