کسب رتبه های دوم و سوم توسط فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی مکانیک در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی