- آزمايشگاه انتقال حرارت

- آزمايشگاه ترموديناميک

- آزمايشگاه ديناميک ماشين

- آزمايشگاه سيالات

- آزمايشگاه سيستم هاي ديناميک

- آزمايشگاه مقاومت مصالح

 

 

   - آزمايشگاه اپتيك و ليزر

   - آزمايشگاه الكترونيك كاربردي

   - آزمايشگاه اندازه گيري ابعادي

   - آزمايشگاه بيومکانيک

   - آزمايشگاه پايش تجهيزات

   - آزمايشگاه پردازش موازي

   - آزمايشگاه تخمين و بهبود عمر

   - آزمايشگاه تكنيك دما پايين

   - آزمايشگاه توبوچارجر

   - آزمايشگاه توربوچارجينگ

   - آزمايشگاه توربين گازي

   - آزمايشگاه جريان حاوي ذرات

   - آزمايشگاه جريان دوفاز

   - آزمايشگاه رباتيک

   - آزمايشگاه زيست سيال

   - آزمايشگاه طراحي خلاقه

   - آزمايشگاه علوم غيرخطي

   - آزمايشگاه فرآيند هاي ساخت

   - آزمايشگاه کنترل

   - آزمايشگاه ماشينكاري پيشرفته

   - آزمايشگاه مكاترونيك

   - آزمايشگاه مكانيك ضربه و نفوذ

   - آزمايشگاه مکانيک محاسباتي

   - آزمايشگاه مهندسي دريا

   - آزمايشگاه موتور

   - آزمايشگاه هيدروليک، نيوماتيک و اتوماسيون

    - آزمايشگاه فناوری های پوشیدنی و تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی