آئین نامه دوره فرعی مهندسی مکانیک

 1- معرفي دوره فرعي مهندسي مكانيك:

    دوره فرعي مهندسي مكانيك بعنوان يك دوره آموزشي اختياري براي دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه كه علاقه مند به كسب علوم و فنون اساسي مهندسي مكانيك مي باشند طراحي شده است. اين دوره فرعي خصوصاً براي دانش پژ‍وهاني كه قصد دارند در زمينه هاي بين رشته اي و نوين علم و فناوري ادامه تحصيل دهند يا در مقاطع بالاتر به مهندسي مكانيك تغيير رشته دهند بسيار مناسب است. با توجه به قابليت تنظيم برنامه هاي آموزشي منطبق با اهداف نهايي دانشجو، اساتيد راهنماي آموزشي، واحدهاي انتخابي دانشجو را مشخص كرده، برمبناي آن، واحدهاي پيشنياز به دانشجو اعلام مي‌شوند.

 2-شرایط پذیرش دانشجوی متقاضی

  1-2.حداقل واحد گذرانده دانشجو در رشته اصلي 30 واحد با معدل کل 14 يا بيشتر بايد باشد.

  2-2.ظرفيت پذيرش هر سال تحصيلي براي دوره فرعي به تشخيص کميته آموزش دانشکده حداکثر تا ده درصد ظرفيت پذيرش اعلام شده آن سال تحصيلي خواهد بود. در صورت تقاضاي بيش از ظرفيت اعلام شده، گزينش با بررسي پرونده توسط کميته آموزش دانشکده انجام مي شود.

 3- آيين نامه هاي آموزشي دوره فرعي:

      1-3 .حداقل واحد لازم براي اخذ مدرك فرعي مهندسي مكانيك 24 واحد است كه 18 واحد از دروس اصلي جدول الف و بقيه بصورت اختياري از ساير دروس و آزمايشگاههاي تخصصي مهندسي مکانيک (دروس کد 28- جداول الف و ب) مي‌باشد.

      2-3 .با توجه به رشته اصلي (Major)دانشجو و علاقه­ وي و واحدهاي گذرانده شده در رشته اصلي، برنامه آموزشي دانشجو و ليست واحدهاي دوره فرعي توسط استاد راهنمايِ تعيين شده از طرف معاونت آموزشي دانشکده به وي ابلاغ خواهد شد.   

     3-3.اخذ دروسي که بيش از 40 درصد تشابه محتوايي با دروس گذرانده دانشجو در رشته اصلي دارند (به تشخيص معاونت آموزشي دانشکده) مجاز نمي باشد.

     4-3 . رعايت پيشنيازي/ همنيازي طبق آيين نامه هاي مصوب دانشکده و دانشگاه الزامي است.

تبصره: به تشخيص معاون آموزشي دروس معادل گذرانده شده در رشته اصلي مي توانند جايگزين پيشنياز يک درس شوند.

     5-3.واحدهاي معادل گذرانده شده در دانشکده هاي ديگر قابل جايگزيني با واحدهاي دوره فرعي نمي­باشند.

     6-3 . فرم تقاضاي دوره فرعي حداقل يک ماه قبل از موعد ثبت نام هر نيمسال توسط دانشکده قابل بررسي است.

   7-3 .ساير مقررات آموزشي طبق آيين نامه مصوب آموزش دانشگاه در مورد دوره هاي فرعي است.

 
 
 

جدول الف- ليست دروس اصلی  دوره فرعي مهندسي مکانيک

نام درس
شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد
نام درس
شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد
استاتيك 
28261
پ:24011 و 22015
3

نقشه‌كشي صنعتي 1  

35311
-
2
ديناميك‌ 
28567
پ:28261 و ه:22034
4
مكانيك سيالات1 
28461
پ: 22034
3
مقاومت مصالح 1 
28262
پ:28261
3
ترموديناميك1  
28161
پ:22034 و 24012
3
علم مواد   
28861
پ:23011
3
روشهاي توليد و كارگاه
28267
پ:33011 و 28861
3
طراحي اجزاء1  
28651

پ:28861 و 35311 و

 ه: 28263
3
ترمودینامیک 2
28162
پ:28161
3
طراحی اجزاء2
28654
پ: 28651و 35511
3
مقاومت مصالح 2
28263
پ: 28262
2
کنترل اتوماتیک
28416
پ: 28568
3
دینامیک ماشین
28512
پ: 28567
3
مکانیک سیالات2
28462
پ: 28461 و22035
3
ارتعاشات
28568
پ: 28567 و 22034
3
 


 
 

جدول ب- ليست دروس اختیاری دوره فرعي مهندسي مکانيک

نام درس
شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد
نام درس
شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد
انتقال حرارت 1
28113

پ:28162 و ه:28462

3
آزمایشگاه مکانیک سیالات
28703
پ: 28462
1
اندازه گیری و سیستمهای کنترل
28569

پ:28161 و28262 و 28461 وه:28568

2
آزمایشگاه دینامیک ماشین
28708
پ:28568 و 28512
1
انتقال حرارت 2
28121
پ: 28113
3
آزمایشگاه ترمودینامیک
28702
پ: 28161
1
آزمایشگاه مقاومت
28701
پ: 28263 و28861
1
سیستمهای تبرید
28173
پ:28113
3
مخازن تحت فشار
28236
پ:28654
3
تهویه مطبوع
28167
پ:28113
3
موتورهای احتراق داخلی
28164
پ:28162
3
طراحی مبدلهای حرارتی
28172
پ:28113
3
مقدمات سیالات محاسباتی
28439

پ:28462و 28637 و 28113

3
هیدرولیک و نیوماتیک و آز
28245 و 28246
پ:28654 و 28416
3 و 3
دینامیک خودرو و طراحی شاسی
28668
پ:28568 و 28654
3
اجزاء محدود کاربردی
28234
پ:22035 و 28654
3
رباتیک
28864
پ:40153 و 28567
3
نگهداری ماشین آلات
28242
پ:28568 و 28654
2
آز رباتیک
28231
ه: 28864
 
الکترونیک عملی
28846
پ: 25091
3
قالبهای پرس
28232
پ: 28654
3
مهندسی اقیانوس
28986
پ: 28462
3
سوخت و احتراق
28168
پ:28162
3
طراحی به کمک کامپیوتر
28675
پ: 22071 و 28654
3
توربوماشینها
28466
پ:28462
3
نیروگاه حرارتی
28166
پ: 28113
3
مواد مرکب
28218
پ:28263
3
طراحی مکانیزمها
28663
پ:28512
3