دروس تخصصی اختیاری

  برای دیدن سرفصل دروس بر روی نام یا شماره درس کلیک کنید.

شماره درس نام درس واحد
31118 زبان تخصصي مکانيک 2
28265 مقاومت مصالح3 3
28831 شکست ، خستگي و خزش 3
28218  مواد مرکب 3
28234 اجزاء محدود کاربردي 3
28675 طراحي  به کمک کامپيوتر 3
28267 روشهاي توليد و کارگاه 3
28232  قالبهاي پرس 3
28236 مخازن تحت فشار 3
28672 روشهاي طراحي مهندسي 3
28969 تئوري جوشکاري 2
28846 الکترونيک عملي 3
28233 آز الکترونیک عملی 1
28864 رباتيک وآز 3
28906 طراحی سیستم های بیومکانیکی 3
28231 آزمايشگاه رباتيک 1
28709 آزمايشگاه کنترل اتوماتيک 1
28504 آزمايشگاه اندازه گيري ابعادي 1
28235 طراحي براي ساخت 3
28668 طراحي ساختمان شاسي  3
28663 طراحي مکانيزمها 3
28667 طراحي ماشين ابزار 3
28242 نگهداري ماشينها 2
28244 طراحی و تحليل سازه و بدنه 3
28245 هيدروليک و پنوماتيک 3
28246 آز-هيدروليک و پنوماتيک 1
28243 طراحي قيد و بستها و فرامين 3
28168 سوخت واحتراق 2
28464 ياتاقان و روغنکاري 2
28608 اخلاق مهندسي 3
28704 آز- انتقال حرارت 1
28166 نيروگاه حرارتي 3
28164 موتورهاي احتراق داخلي 3
28152 مکانیک سیالات بین سطحی 3
28172 طراحي مبدلهاي حرارتي 3
28467 سيستمهاي انتقال آب 3
28167 تهويه مطبوع 3
28173 سيستمهاي تبريد  3
28179 آشنایی با مهندسی نفت و گاز 3
28439 مقدمات سيالات محاسباتي 3
28181 نانوفناوری کاربردی 3
28466 توربوماشينها 3
28723 ديناميک گازها 3
28137  انرژي خورشيدي 1 3
28468 نيروگاههاي آبي 3
28177 آلودگي محيط زيست 2
28986 مهندسي اقيانوس 3
28178 توربين گاز و موتور جت 3
28909 مهندسي دريا 2
28908 آزمايشگاه مهندسي دريا 1
28422 هيدروديناميک  3
28763 مدیریت و کنترل  پروژه 2
28955 تحليل سازه  3
28982 طراحي کشتي 3
28958 طراحی سازه های دریایی 3
  جمع واحدهای مورد نیاز 19
تذکر:

1- دانشجویان رشته مهندسی مکانیک می توانند با اجازه استاد راهنما، علاوه بر دروس این جدول تا سقف سه واحد از دروس تخصصی سایر رشته ها اخذ نمایند.

  تبصره1 : این دروس نباید با دروس رشته مکانیک همپوشانی داشته باشد.

  تبصره 2: دروس مرکز معارف جزء دروس اختیاری خارج از دانشکده محسوب نمی شود.

 

2- علاوه بر سه واحد فوق الذکر دانشجویان مجاز به اخذ سه واحد از دروس مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک با اجازه استاد راهنما و مدرس درس می باشند.