لیست دروس عمومی

 

گرایش واحد مورد نیاز شماره درس نام درس واحد
مبانی نظری اسلام 2 37445 اندیشه اسلامی 1 (مبداء و معاد) 2
2 37446 اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) 2
37447 انسان در اسلام 2
37448 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2
اخلاق اسلامی 2 37126 فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی) 2
37123 اخلاق اسلامی (مبانی و تفاهیم) 2
37127 آئین زندگی (اخلاق کاربردی) 2
37128 عرفان عملی اسلام 2
انقلاب اسلامی 2 37626 انقلاب اسلامی ایران 2
37627 آشنایی با قانون اساسی ج.ا. ایران 2
37628 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 2
تاریخ و تمدن اسلامی 2 37618 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2
37620 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2
37622 تاریخ امامت 2
منابع اسلامی 2 37489 تفسیر موضوعی قرآن 2
37490 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2
ادبیات 3 37991 ادبیات فارسی 3
زبان 3 31101 انگلیسی همگانی 3
تربیت بدنی 2 30001 تربیت بدنی 1 1
30002 تربیت بدنی 2 1
تنظیم خانواده 0 37510 تنظیم خانواده و جمعیت 0
جمع 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:

1- گذراندن درس اندیشه اسلامی 1 اجباری است.

2-طبق مصوبه مرکز معارف دانشگاه در هر نیمسال فقط اخذ دو واحد از دروس عمومی مجاز می باشد. درس ادبیات فارسی مستثنی است.

3-طبق مصوبه شورای آموزش دانشگاه دانشجویان باید درس تربیت بدنی 1 را حداکثر تا نیمسال چهارم و تربیت بدنی 2 را حداکثر تا نیمسال ششم تحصیل اخذ نمایید.