سیلابس دروس دانشکده مهندسی مکانیک
برای مشاهده سیلابس ثابت دروس برروی این لینک کلیک کنید.

 سبد جامدات

سیلابس دروس اختیاری و اجباری

 سبد سیالات

سیلابس دروس اختیاری و اجباری

 سبد کنترل

سیلابس دروس اختیاری و اجباری

مهندسی دریا

سیلابس دروس اختیاری و اجباری

 سبد بین‌رشته‌ای

سیلابس دروس اختیاری و اجباری