شبکه همیاران شریف

معرفی :

توسعه و ارتقاء رابطه دانشگاه و صنعت يکی از دغدغه های اساسی جهان امروز را بخصوص در کشورهای در حال توسعه تشکيل می هد. تاکنون تلاش های بسياری برای تحقق اين امر صورت گرفته و الگوهای مختلف همکاری ايده پردازی و آزمايش شده اند. اما عليرغم گام های مثبت برداشته شده، نتايج حاصله هنوز انتظارات اوليه را نيز برآورده نکرده است. 
ما در شبکه همياران شريف، بر اساس تجربياتی که از سال ها تلاش برای همکاری و همراهی دانشگاه و صنعت اندوخته ايم، کليد اصلی حل اين مشکل را در استمرار و پايداری رابطه اين دو نهاد می دانيم. بر اين اساس، با توجه به برخی الگوهای موفق پياده شده در خارج از کشور، اين شبکه را بنيان نهاده ايم تا بر اساس رويكردی سازمان يافته، كارآمد و هدفمند، به سوی مشارکت راهبردی، پايدار و بلند مدت دانشگاه و واحدهاي صنعتي بر مبناي منافع متقابل حرکت نماييم.
در سايت شبکه همياران شريف شما با فعاليت ها، خدمات و توانايي های شبکه در چهار محور اصلی پژوهش و توسعه فناوری، آموزش نيروی انسانی، خدمات علمی و فنی و ارتباطات و تبليغات آشنا می شويد. همچنين اطلاعات مربوط به دوره هاي آموزشي و نيز سمينارها و سخنرانی های علمی را دريافت می کنيد که مرتبا بروز می شوند تا امکان بهره مندی موثر شما را فراهم کنند. به علاوه اخبار و گزارش هاي فعاليت ها و دستاوردهای شبکه و برخی واحدهای صنعتی برتر کشور که در آن عضويت دارند در اختيار شما قرار می گيرند.
 
براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شبكه همياران شريف مي توانيد به سايت زير مراجعه نماييد.
www.hamyaran.sharif.ir