هوافضا
در صنعت هوافضا، مهندسین مکانیک نقش بسیار مهمی دارند. آنها مسئول طراحی و توسعه سیستم های پروازی، از جمله هواپیما ها، موشک ها، فضاپیما ها و ماهواره ها هستند.

در طراحی هواپیما ها، مهندسین مکانیک باید به طور دقیق بخش های مختلف هواپیما را طراحی کنند، از جمله سیستم های پره ها، سیستم های توربین، سیستم های جریان هوا و سیستم های کنترل و پایداری.

در طراحی موشک ها، مهندسین مکانیک باید به طور دقیق سیستم های پروازی و نوار حرارتی را طراحی کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از انرژی شعله های موشک استفاده کنند. همچنین، آنها باید به طور دقیق سیستم های کنترل و پایداری را طراحی کنند تا بتوانند موشک را به صورت دقیق به مقصد هدایت کنند.

در طراحی فضاپیما ها، مهندسین مکانیک باید به طور دقیق سیستم های پروازی، سیستم های توربین، سیستم های جریان هوا و سیستم های کنترل و پایداری را طراحی کنند. همچنین، آنها باید به طور دقیق سیستم های محافظت از فضاپیما در مقابل شعاع های خورشیدی و ذرات فضایی را طراحی کنند.

در طراحی ماهواره ها، مهندسین مکانیک باید به طور دقیق سیستم های تبادل داده، سیستم های تغذیه و سیستم های کنترل و پایداری را طراحی کنند. همچنین، آنها باید به طور دقیق سیستم های محافظت از ماهواره در مقابل شعاع های خورشیدی و ذرات فضایی را طراحی کنند.

به طور کلی، مهندسین مکانیک در صنعت هوافضا باید به طور دقیق سیستم های پروازی، سیستم های توربین، سیستم های جریان هوا، سیستم های کنترل و پایداری و سیستم های محافظت را طراحی کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از انرژی و قدرت پرنده ها و وسایل پرنده دیگر استفاده کنند.