مقالات منتخب اساتید دانشکده
با توجه به تجربه سالیان گذشته، پرداختن به فعالیت‌های پژوهشی در هر زمینه علمی و صنعتی در پیشرفت و ترقی آن زمینه تاثیرگذار بوده است. از طرفی با توجه به جایگاه بالای کشورمان در توسعه علم درجهان، این زمینه بسیار مورد توجه دانشجویان در رده‌های مختلف قرار گرفته است.
در این صفحه بخشی از مقالات منتخب دانشکده معرفی شده‌اند و شما می‌توانید برای مشاهدات مقالات منتشر شده توسط هر استاد به صفحه گوگل اسکلار ایشان (مشخص شده در صفحه اساتید) مراجعه کنید.

:Title: Vibration suppression of offshore wind turbine foundations using tuned liquid column dampers and tuned mass dampers
.Authors: Hemmati, A. - Oterkus, E. -Khorasanchi, M
Year: 2019
 

:Abstract
Highly dynamic nature of the applied loads on flexible and lightly damped offshore wind turbine (OWT) foundations affects the lifetime and serviceability of the system. In this stu
:Title: The role of ion partitioning in electrohydrodynamic characteristics of soft nanofluidics: Inclusion of EDL overlap and steric effects
Authors: Reshadi, M. - Saidi, M.H
Year: 2018
 
:Abstract
In this paper, we aim to account for the partitioning of finite sized ions and electric double layer (EDL) overlapping effects on the electrostatics and hydrodynamics of soft nanof
:Title: A New Approach for the Reliability-Based Robust Design Optimization of Mechanical Systems under the Uncertain Conditions 
.Authors: Khodaygan, S. - Sharafi, M.H
Year: 2018
 

:Abstract
A mechanical system inherently affected by the conditions, factors, and parameters of uncertainties. Without including the uncertainty
effects in the design procedure, the designs