انتشار کتاب کاشف

کتاب کاشف، زندگی نامه و خاطرات دکتر مقداری

کتاب کاشف نوشته دکتر علی مقداری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و با موضوع زندگی نامه و خاطرات ایشان، توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.